NIDA2.0 Update (maart/juni 2023)

Op zondag 18 december 2022 jl. was er een NIDA2.0-MeetUpDate in Centrum de Middenweg, Rotterdam.  Sinds de afronding van NIDA als politieke partij oriënteert het huidige NIDA-bestuur* i.s.m. diverse betrokken leden naar een nieuwe vorm, nieuwe initiatieven, waarin de ziel van NIDA zich verder het best kan ontwikkelen. Onderaan dit artikel lees je de meest recente update van 20 juni 2023. 

Hoe was het ook alweer?

Aan de start van dit proces (eind 2021) gaven we als ledenvereniging aan deze nieuwe vorm gedurende 2022 te zoeken in:
1) empowerment van de achterban;2) het verenigen en versterken van bestaande initiatieven; en3) belangenbehartiging richting politiek (en beleid), media (publiek debat) en recht.

Of dit een geheel nieuw initiatief zou worden of een versterking van het bestaande, en onder welke naam of noemer, stond nog allemaal open. En dat staat nog steeds open tot de leden hierover hebben gesproken en besloten.

Gedurende 2022

Om hiervoor een concreet voorstel te doen aan de leden voeren we tientallen oriënterende gesprekken met tal van verenigingen, koepels en belangenorganisaties (halverwege 2022 volgde hierover een tussentijdse update). Niet in de laatste plaats ook met organisaties en verenigingen waarbinnen NIDA-leden zelf actief zijn. Zoals MSA (Moslim Studenten Associatie, een samenwerkingsverband van 15 islamitisch geïnspireerde studentenverenigingen) en MPO (Monitor Politieke Ontwikkelingen, gelieerd aan SPIOR en andere koepels voor islamitische organisaties en verenigingen).

Eén van de meest concrete en vergevorderde initiatieven die hieruit voortvloeit is: www.moslimpeil.nl Een digitaal platform waarmee we zowel voor individuen als organisaties uit de achterban de ervaring en belangen kunnen peilen, verenigen en communiceren. Zie er nu bijvoorbeeld de Nationale Moslimstudenten Enquete (onder ruim 1400 respondenten) en later in het jaar andere thema’s. Dit platform heeft – mede gezien de mogelijkheden die het in de toekomst biedt – een enorme potentie op het gebied van empowerment, vereniging en belangenbehartiging. Er is nog niet iets soortgelijks en het verenigt en versterkt bestaande initiatieven.

Tijdens de NIDA-MeetUpDate is de oriëntatiefase van het afgelopen jaar en het moslimpeil gepresenteerd aan de geïnteresseerde leden. Daarbij is voorgesteld Moslimpeil vanuit NIDA2.0 volledig te steunen. Alle aanwezige NIDA-leden onderschrijven de meerwaarde van Moslimpeil en de steun van NIDA2.0 hieraan. De mate en vorm van de steun hieraan vanuit NIDA hangt af van andere initiatieven en vormen die NIDA2.0 kan en wil vervullen.

Een deel van de aanwezigen stelt 100% steun voor vanuit NIDA aan Moslimpeil. Wat dit betekent voor het voortbestaan van NIDA in de huidige verenigingsvorm staat nog open. Een aantal andere leden stelt voor nog verder te oriënteren op andere initiatieven en vormen die NIDA2.0 kan steunen of zelf vervullen. N.a.v. de meet-up is er een commissie van zes NIDA-leden gevormd die verder op deze oriëntatie doorgaat en daarbij een aanvullende vorm en invulling zal voorstellen voor NIDA2.0.

Begin juli ’23 komt de bovengenoemde commissie samen met het bestuur om een ledenbesluit voor te bereiden voor een Algemene Leden Vergadering op zondag 17 september 2023. Meer informatie hierover volgt t.z.t. via de mail aan de leden. Voor tussentijdse opmerkingen of vragen kun je je richten tot bestuur@nida.nl

*Het NIDA-bestuur bestaat formeel uit: Ferukh Ahmed en Zeynep Erdogan met ondersteuning van Jeroen Schilder

Meld je aan voor onze nieuwsbrief