Update NIDA2.0 | juli ’22

Allereerst een shout-out naar jou, ieder NIDA-lid, voor de onophoudelijke steun aan – en het vertrouwen in – NIDA door dik, dwars en dun! Eind 2021 maakte NIDA bekend te stoppen als politieke partij en in 2022 door te zullen ontwikkelen in een nieuwe vorm. Een nieuwe vorm en invulling die nog niet is uitgekristalliseerd en waarvoor we voorlopig de werknaam NIDA2.0 gebruiken. Tijd voor een update over de ontwikkeling van NIDA2.0 na de eerste helft van 2022. 

Een goede oprichting van een politieke partij vraagt bijna net zo veel tijd en energie als een goede afronding ervan. En dan gaat het vooral over de afronding van de lokale NIDA-fracties in Rotterdam, Den Haag en Almere. Van een goed afscheid van alle relaties met burgemeesters, wethouders, andere partijen, bodes en ambtelijke ondersteuning (relaties die naar alle waarschijnlijkheid ook voor NIDA in haar nieuwe vorm van belang zullen blijven) tot de verhuizing van spullen en afhandeling van allerlei administratieve fractie-zaken in relatie tot de gemeente, de Kamer van Koophandel en iets als internetproviders, om maar wat te noemen.

Doorlopende liefdadigheid

En ondertussen moesten ook allerlei moties die door NIDA als politieke partij eerder zijn ingediend en aangenomen, wel goed worden uitgevoerd, ook zonder NIDA’s aanwezigheid in de gemeenteraad. Zoals bijvoorbeeld NIDA’s motie voor een financieel steunpakket aan de islamitische voedselbank… en dat is gelukt!

Viering acht jaar NIDA

Na de ramadan (mei 2022) hebben we als NIDA, samen met alle leden, de eerste acht jaar van NIDA feestelijk gevierd. Op het Dakpark in Rotterdam vierden we de bijzondere acties en resultaten. We blikten terug, bedankten elkaar voor alle inzet en wierpen een blik op de toekomst.

Gesprekken en meet-ups

Zo zijn er ondertussen met en door allerlei NIDA-leden contacten gelegd en gesprekken gevoerd met relevante experts en organisaties. De ideeën en mogelijkheden worden afgetast voor het verenigen en afstemmen van krachten (organisaties, middelen, mensen, etc) enerzijds, en het maken van impact richting recht, politiek & beleid en media & samenleving anderzijds. Daaruit volgend zal een prioritering plaats vinden in: wat vinden we het meest belangrijk, wat gebeurd er al en door wie, hoe kunnen we elkaar hierin versterken, welke rol kan NIDA hierin het beste vervullen, etc.

Peilen en prioriteren

In dit proces dienen allerlei zaken op en afgewogen te worden. We zijn voornemens om in de tweede helft van 2022 mede aan de hand van een onderzoek/enquete dit zowel onder NIDA-leden als daarbuiten zo goed mogelijk te peilen. We streven ernaar eind 2022 de uitkomsten en te maken keuzes voor te leggen aan de algemene ledenvergadering. Maar zo ver is het nog niet. Tot die tijd gaan alle contacten, gesprekken en meet-ups met betrokken leden, experts en relevante (partner)organisaties door.

In de luwte

Dit proces zal zich vooral achter de schermen voltrekken. We willen mensen of organisaties die we spreken niet onnodig in verlegenheid brengen of tegen de schenen stoten tot er meer duidelijk of zeker is en ook leden zich hierover hebben kunnen uitspreken. Gedurende 2022 zal NIDA daarom ook minder in de publiciteit treden dan dat je van ons gewend bent.

Ondertussen

Tegelijkertijd probeert NIDA naar vermogen al e.e.a. te volgen, op te pakken en aan te vechten waar mogelijk en relevant. Besef dat we in deze fase nog niet zo veel prioriteit aan deze acties geven als we op termijn en in samenwerking met anderen zouden willen. Daarvoor is het van belang de organisatorische basis dit jaar in samenwerking met anderen goed op orde te krijgen. Maar NIDA kon het niet laten om zoals gebruikelijk tijdens de Ramadan geld in te zamelen voor de islamitische voedselbank. Of onlangs aandacht te besteden aan de uitspraak van de rechter inzake klokkenluider Fatima Aboulouafa, voormalig politiechef, in de strijd tegen racisme, intimidatie en uitsluiting binnen de politie. Een zaak die NIDA eerder ook steunde, mede ook gezien de rol van Fatima Aboulouafa als voormalig NIDA-kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Tot dusver.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief