Islamitische inspiratie

Onze generatie groeide op in een politiek klimaat waarin islam constant wordt gezien als ‘probleem’. Met onze wortels doorbreken we deze denkbeelden en hokjes en putten we inspiratie, visie en kracht uit een meer vruchtbare voedingsbodem. Voor een nieuwe generatie die opgroeit met islam als inspiratie voor de oplossing.

Inleiding tot inspiratie

Islam draait om een zuivere, vredevolle, toewijding. Voor vrede en harmonie met jezelf, je omgeving (mens en natuur) en de Bron van leven. Noem het God, Allah, Jahweh of welke andere naam je er in andere talen ook aan geeft. Die Ene Unieke Onvoorstelbare Bron van leven, waar uiteindelijk alles en iedereen in de grote cyclus van leven, bewust of onbewust uit voortkomt en naar toe gaat.

Geloof in jou en mij  
De islam is even universeel en essentieel voor het leven als water. Vaak zijn we ons daar niet eens van bewust. Vergeten we bijvoorbeeld dat ons lichaam voor zo’n 60% uit water bestaat. Hetzelfde geldt voor islam. Islam gaat dieper en verder dan de wereldwijde diversiteit en rijke historie van 1,8 miljard moslims. Je vindt islamitische inspiratie in ons allemaal, in alles om ons heen en in alle wereldreligies en levensbeschouwingen.

Drie bronnen  

We vinden islamitische inspiratie in:
1) De stem van het GEWETEN – de natuurlijke aanleg tot het goede in ieders ziel;
2) TEKENEN in natuur en samenleven – in de diepere balans en levenslessen om ons heen;
3) De boodschap van PROFETEN – de oorsprong van de (wereld)religies en levensbeschouwingen.

1. De stem van het GEWETEN (fitrah)


Bij de ziel en Wie haar vervolmaakt heeft en haar inspireerde met bewustzijn van het kwade en goede. Degene die haar zuivert, groeit. Degene die haar bedekt, faalt. 

Koran – 91 De Zon, vers 7-10

We zijn allemaal in ons diepste verbonden met die Ene Onvoorstelbare Bron van leven. De mens heeft een natuurlijke aanleg tot het Goede. Misschien raakt het nog het meest aan je geweten. We dienen onszelf hier regelmatig aan te herinneren en de stem van ons geweten telkens opnieuw te ontdekken en te zuiveren van de afleiding en het egoïsme dat haar dagelijks bedekt. Dit vraagt dagelijks tijd en ruimte voor rust, inspiratie en bezinning – elke dag opnieuw.

2 TEKENEN IN DE NATUUR EN SAMENLEVING (ayaat) 


En tot Zijn tekenen behoren de vorming van de hemelen en de aarde en de verscheidenheid van jullie kleuren en talen, daarin zijn tekenen voor de wereldbewoners. 

Koran hfst. 30 De Romeinen, vers 22

Alles om ons heen zit boordevol lessen van de Bron van leven. Lessen over het bestaan en het pad ernaartoe. Over de balans in het universum en in moleculen. Over ziekte en gezondheid van ons lichaam. Een geschiedenis vol lessen over de opkomst en ondergang van beschavingen. Alle studies van de natuur, de mens en de samenleving helpen ons deze levenslessen op te merken en in ons op te nemen, in een constante zoektocht naar verheldering en verbetering.

3 DE BOODSCHAP VAN PROFETEN (ar-risalah) 


Wij geloven in God en in wat aan ons is geschonken en in wat aan Abraham, Ismael, Izaak, Jacob en de stammen is geschonken en in wat God schonk aan Mozes, Jezus en de profeten. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem geven wij ons over.  

Koran hfst. 3 Familie van Imraan, vers 84 

De wereldgeschiedenis kent vele duizenden profeten, waaronder Abraham, Mozes, Jezus tot en met de profeet Mohammed. Dit zijn personen met een zuiver geweten, die na intensieve meditatie zijn geraakt door een openbaring: de meest zuivere, directe, spirituele inspiratie mogelijk voor een mens. Hun boodschap komt uit Een en dezelfde Oorsprong en draait in essentie om een zuivere, vredevolle toewijding. De laatste openbaringen zijn opgetekend en bewaard in de Koran.

Van inspiratie naar maatschappijvisie

Individu, gemeenschap en maatschappij
De inzichten en principes van de islam variëren van geloofsleer en rituelen tot sociaal maatschappelijke idealen en zijn op verschillende niveaus toepasbaar: persoonlijk en in familiekring, binnen de geloofsgemeenschap en in de maatschappij als geheel. De maatschappijvisie van NIDA als politieke partij gaat niet over iemands persoonlijke geloofsopvattingen of godsdienstige rituelen. Het is aan het individu, de geloofsgemeenschap en haar voorgangers om daar invulling aan te geven. Voor NIDA staat centraal wat de sociaal maatschappelijke idealen van islam betekenen voor de samenleving als geheel in al haar diversiteit.

Eenheid in diversiteit 
De islam kent een lange wereldgeschiedenis die gekenmerkt wordt door rijke culturele en religieuze diversiteit. Deze diversiteit komt voort uit dezelfde oorsprong en kent een gedeelde basis. De vijf zuilen en zes pilaren van de islamitische geloofspraktijk en -opvattingen zijn vooral relevant voor het individu en de geloofsgemeenschap. Meer relevant voor de bredere samenleving en de maatschappijvisie van NIDA, zijn de vijf maatschappelijke idealen van de islam.

Vijf (maatschappelijke) idealen 
De vijf maatschappelijke idealen draaien om het waarborgen en ontwikkelen van: 1) geloof, 2) leven, 3) welvaart, 4) talent en 5) familie. Dit zijn basisrechten, verantwoordelijkheden en vrijheden die we als maatschappij voor iedereen dienen te garanderen. Deze vijf uitgangspunten zijn alomvattend, met elkaar verweven en samenhangend. De idealen raken aan de ethische, ecologische, economische, culturele en sociale uitdagingen in stad, land en wereld.

Het pad naar de Bron 
Onze idealen zijn verbonden aan waarden en onderliggende beleidsterreinen, zoals weergegeven in onderstaand schema. Samen vormen zij onze maatschappijvisie. Dit is de bril waardoor we naar de realiteit kijken en bewegen naar een utopisch vergezicht. Zij vormen het pad waarlangs we bewegen. Het pad naar de Bron van leven waarmee we de gebaande (doodlopende) weg doorkruisen. Hoe dit zich precies uit in concrete verbeterstappen voor de samenleving wordt duidelijker in de visie en standpunten.

 

Veel gestelde vragen m.b.t. de islamitische inspiratie:

> IS NIDA EEN MOSLIMPARTIJ?

Een moslimpartij, islamitische partij of inspiratie? De term ‘moslimpartij’ en in mindere mate ook ‘Islamitische partij’, suggereert dat NIDA een exclusieve partij is voor en door moslims.
Begrip van islam en de inspiratie van NIDA leert ons echter dat islam raakt aan ieders hart en van meerwaarde is voor de samenleving als geheel, in al haar diversiteit. Mensen met een grote verscheidenheid aan culturele en levensbeschouwelijke achtergronden herkennen zich dan ook in de boodschap van NIDA en dragen deze uit. Niet alle moslims voelen zich overigens per se aangesproken door deze boodschap. Dat kan allemaal.
NIDA stelt zichzelf dus voor aan de hand van haar ‘Islamitische inspiratie’ omdat het op een laagdrempelige manier aangeeft waar NIDA voor staat en gaat. Op deze manier verlaagt NIDA drempels en doorbreken we hokjes.

> Ongelooflijk islamitisch: Waarom put NIDA met haar islamitische inspiratie ook uit werken van een Kate Raworth, Rutger Bregman en Thomas Piketty?

Hun analyses en oplossingen voor de natuur, de mens en de samenleving liggen in lijn met islamitische inzichten en idealen.
Het islamitische principe van de armenbelasting (zakaat) leert ons bijvoorbeeld vooral het vermogen te belasten in plaats van inkomen om tot sociale rechtvaardigheid te komen, net zoals Thomas Piketty in ‘Kapitaal’.
Rutger Bregman (in ‘Human kind’) stelt net als de islam, dat de mens een natuurlijke aanleg heeft tot het goede en legt uit welke implicaties dit heeft voor ons mensbeeld, het beleid en de maatschappij waarin we leven.
Economische groei die de kloof tussen mens en natuur, arm en rijk, alsmaar vergroot, levert geen werkelijke welvaart op. Daarvoor zijn een sociaal fundament en ecologisch plafond nodig. Deze analyses en hieruit voortvloeiende voorstellen van Kate Raworth’s ‘donuteconomie’ zijn maatschappelijk gezien ongelooflijk islamitisch.

> IS NIDA RADICAAL OF LIBERAAL?

Klinkt allemaal mooi en aardig, maar is NIDA nou fundamentalistisch of gematigd? Voor theocratie óf democratie? Liberaal of radicaal?
Het gangbare begrip van islam en democratie, liberaal en radicaal, is in de loop van de geschiedenis van alle kanten, over en weer, misvormd. Van aanslagen door zogenaamde ‘fundamentalisten’ in naam van de islam tot illegale oorlogen door ‘democraten’ in naam van vrijheid.
De Koran, het fundament van de islam, veroordeelt echter dwang in geloof en inspireert tot geloofsvrijheid. De Koran belicht de meerwaarde van diversiteit in religie, cultuur, sekse en taal als Gods wil en bedoeling. De Koran inspireert tot een pluriforme, inclusieve, vreedzame en diverse samenleving. En de islam benadrukt het belang van overleg, samenspraak en draagvlak voor publieke besluitvorming in een diverse samenleving.
NIDA denkt niet in hokjes, maar bouwt bruggen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief