Visie

Voor een geloofwaardige politiek & samenleving,
zorgzaam voor het leven van mens en natuur,
eerlijke welvaart van arm tot rijk,
kansrijk voor ieders talent en toekomst,
en de inclusie van jou, mij, zij tot wij:
één wereld in één land als één familie.

De politiek vandaag de dag is geneigd om problemen op zichzelf staand en ‘pragmatisch’ (of eigenlijk: simplistisch en populistisch) op te lossen. Terwijl problemen doorgaans helemaal niet op zichzelf staan, veel complexer zijn en meer begrip en een langetermijnvisie behoeven. De holistische visie van NIDA gaat uit van de samenhang tussen (op het eerste gezicht) uiteenlopende uitdagingen.

Zo heeft een gebrek aan ethiek in de samenleving effect op onze economie, wat vervolgens haar weerslag heeft op de ecologie en evenzo op het sociale en culturele. En vice versa (zie voor een indruk het schema onderaan de pagina). Alles staat dus op verschillende manieren met elkaar in verbinding.

Hand in hand: geloofwaardig, zorgzaam, eerlijk, kansrijk en inclusief

De strijd voor een inclusieve samenleving dient dan ook hand in hand gevoerd te worden met de sociale strijd, de strijd voor duurzaamheid en de strijd voor ethiek en idealisme. Een holistische benadering op basis van principes en idealen van waaruit je uiteenlopende maatschappelijke uitdagingen samenhangend en consequent benadert.

De visie van NIDA is gestoeld op vijf pijlers, vijf maatschappelijke domeinen en verschillende maatschappelijke uitdagingen die daaraan onderliggend zijn. Meer hierover lees je in de vijf pijlers… Hieronder de visie in vogelvlucht.

Waar brengt ‘de vooruitgang’ ons? 

Nog nooit waren we zo rijk. De economische (waaronder ook technologische) vooruitgang van de afgelopen twee eeuwen is ongekend. De levensstandaard en levensverwachting zijn hoger dan ooit; wereldwijd en al helemaal in Nederland. Dat geldt ook voor de allerarmsten. Maar iets aan deze groei klopt niet helemaal.

De samenleving is zich blind gaan staren op economische groei, waardoor we blinde vlekken hebben ontwikkeld voor de schadelijke gevolgen die verdere duurzame ontwikkeling hinderen. Een verrijking en herijking van ons wereldbeeld is nodig om het tij te keren.

Wat mag het kosten?

Ieder kind snapt dat bomen niet eindeloos tot in de hemel groeien. Toch denken we dat dit bij economische groei wél kan. Drijfveren als materialisme, ‘eigenbelang’ en de constante zucht naar meer, keren zich uiteindelijk tegen ons. De verwaarlozing van ethiek en spiritualiteit, de vernietiging van de natuur en onze gezondheid, de toenemende ongelijkheid, de verspilling van talent en de afbreuk van familie- en gemeenschapsbanden, namen we omwille van deze ‘groei’ op de koop toe. Met alle gevolgen van dien.

‘Para’-doxale groei

Want terwijl er meer mensen lijden aan overgewicht dan aan honger, groeit de kloof tussen arm en rijk, overlijden de meeste mensen aan welvaartsziekten, en is depressie het grootste probleem onder tieners en jongeren. En terwijl ons leven nog nooit zo veilig is geweest, voelen we ons angstiger dan ooit. Angstig voor de ‘ander’, terwijl vooral onze eigen leefstijl en de gevolgen daarvan voor de natuur en onze omgeving de grootste bedreiging vormen voor ons leven. En terwijl de wereld steeds kleiner wordt en we steeds meer op elkaar lijken, voelen mensen zich steeds eenzamer en meer van elkaar vervreemd.

Ethiek in de politiek

Deze ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande uitdagingen hangen met elkaar samen. Ze liggen in elkaars verlengde en zijn niet los van elkaar te zien en op te lossen. Een holistische, allesomvattende (wereld)visie hierop is nodig. Dieper begrip en meer fundamentele hervorming is nodig. Geen obsessie voor blinde economische groei of populisme, maar een ethisch gedreven politiek is nodig. Fundamentele verbinding is nodig.

Zoek de balans

In de kern draait de uitdaging om het herstel van de verstoorde balans in de wereld. Om een evenwicht en verbinding tussen het ethische, ecologische, economische, culturele en sociale. Voor de verbinding tussen:
1) hemel & aarde;
2) mens & natuur;
3) arm & rijk;
4) talent & toekomst;
5) ik, jij & zij tot wij.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief