NIDA: HuurKoop3.0 schuldvrij een huis kopen!

Dinsdag 14 mei 2019 – Rotterdam / Den Haag

NIDA: HuurKoop3.0 schuldvrij een huis kopen!

Rotterdam en Den Haag | De fracties NIDA Rotterdam en Den Haag dienen donderdag 16 mei een initiatiefvoorstel om een nieuwe HuurKoop-variant mogelijk te maken. De schuldvrije koopvorm biedt een nieuwe oplossingsrichting voor verschillende uitdagingen op de woningmarkt.

“De politieke discussie over de woningmarkt beperkt zich vooralsnog vooral tot het aantal type woningen dat bijgebouwd of juist gesloopt zou moeten worden. Met een nieuwe, laagdrempelige, schuldenvrije manier van kopen bieden we een nieuwe oplossingsrichting voor krapte op de woningmarkt, het tegengaan van schulden en het stimuleren van woningbezit,” aldus het Rotterdamse NIDA-raadslid Ercan Büyükçifçi.

Huren of kopen? Huurkoop3.0

“‘Huren of kopen? Dat zijn nu de twee opties. Veel mensen vallen door de beperkte huur- en koopmogelijkheden tussen wal en schip. Een grote groep komt niet in aanmerking voor een reguliere hypotheek, maar wil wel graag een huis kopen. Zoals mensen die vanuit levensovertuiging geen hoge schuld en rente betalen, maar ook ZZP-ers, flexwerkers en velen die te veel verdienen voor sociale huur en te weinig voor de vrije sector of een risicovolle hypotheek,” aldus NIDA-raadslid Adeel Mahmood.

Hoe dan?

Met de zogenoemde HuurKoop3.0-variant die NIDA voorstelt kunnen mensen schuldenvrij, rentevrij en met beperkt risico geleidelijk woningbezit opbouwen. De reguliere hypotheek werkt op basis van een hoge lening, een schuld waarover je rente betaalt, waarbij de risico’s volledig liggen bij de lener. Met HuurKoop3.0 is er sprake van een gedeeld eigenaarschap van de woning tussen huurkoper en huurverkoper. De huurkoper bouwt gedurende de looptijd geleidelijk zijn aandeel op in de woning en betaalt daarnaast huur aan de huurverkoper. Eventuele risico’s en winst (bij een tussentijdse verkoop) worden naar rato op basis van de aandelenverdeling tussen huurkoper en huurverkoper verdeeld.

Draagvlak en positieve reacties

Het initiatiefvoorstel HuurKoop3.0 is in concept afgestemd met experts en ook ambtelijke ondersteuning van de wethouder Wonen. “De eerste reacties zijn bijzonder positief,” aldus Büyükçifçi, “er is draagvlak voor in de stad en het stadsbestuur”. Een door bijna tweehonderd mensen bezochte informatieavond van NIDA over HuurKoop3.0 op 14 maart in Walhalla, Rotterdam, onderstreept dit draagvlak nog eens.

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid

Het initiatiefvoorstel van NIDA speelt in op de analyse en aanbevelingen uit een onlangs gepubliceerd rapport van de WRR over Geld en Schuld: “In Nederland ligt bijna het gehele risico van leningen bij de schuldenaar. Zowel vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid als met het oog op een snel herstel na de crisis is het belangrijk na te denken over een meer evenwichtige risicoverdeling van schulden.” (WRR, 2019 | Geld en schuld – de publieke rol van banken p. 19) 

Proces

Aanstaande donderdag wordt het initiatiefvoorstel in zowel Den Haag als Rotterdam ingediend. Het initiatiefvoorstel verzoekt de wethouder in deze steden om als aanjager in samenwerking met experts en belanghebbende partijen als woningcorporaties, investeerders, huurdersverenigingen en waar nodig ook met het Rijk dit te realiseren. Verdere behandeling en bespreking door college en raadscommissie zal naar verwachting pas na de zomer plaats vinden. 
 

Vragen? Benieuwd naar het voorstel? Mail: info@nidarotterdam.nl of bel: 010-2673840

Meld je aan voor onze nieuwsbrief