Hoe besturen we samen onze stad?

Rotterdam, 27 februari 2017 | Op donderdag 23 februari 2017 evalueert de Gemeenteraad het Bestuursmodel van Rotterdam. Centraal staat het functioneren van de gebiedscommissie, de opvolger van de deelgemeente. Hier lees je over de inzet van NIDA en de uitkomst van het debat. 

Het vertrouwen in de politiek en in het bestuur, zeker op lokaal niveau, staat of valt met betrokkenheid en draagvlak bij burgers in de wijken. Het dichten van de kloven tussen straat, wijk en gemeenteraad, tussen burger en wethouder en burgemeester, dat is volgens NIDA de sleutel naar het vertrouwen dat nodig is om samen als Rotterdammers onze stad te besturen.

Hervorming is nodig

De gebiedscommissies, in de huidige vorm en invulling, slagen hier onvoldoende in. De oorzaak hiervan is volgens NIDA tweeledig: Ten eerste is het gebiedsniveau te groot om met 9 tot 15 commissieleden, met slechts een beperkte inzetbaarheid en vergoeding, te kunnen bestrijken. Ten tweede zijn de impact en bevoegdheden van de gebiedscommissie te beperkt om daadwerkelijk van meerwaarde te zijn voor zowel de bewoners, als het stadsbestuur. Dit ligt in lijn met de inzichten en conclusies van het Evaluatierapport dat hiervoor is uitgevoerd.

Dichter op de burger met meer bevoegdheden en vermogen

Daarom pleit NIDA voor een hervorming van de gebiedscommissie naar de WijkRaad. Of in ieder geval voor experimenteren hiermee. Van gebiedsniveau naar wijkniveau. En dan wel op het niveau van de 42 wijken waarop de wijkteams actief zijn. Een gekozen WijkRaad van 3 tot 5 wijkvertegenwoordigers die tenminste parttime in de wijk actief zijn. Dus dichter op de burger, met meer vermogen qua inzet en ook nog eens met meer bevoegdheden.

Uitkomsten van het debat

Één van de uitkomsten van het debat is dat er in enkele gebieden zal worden geëxperimenteerd met de WijkRaad. Verantwoordelijk wethouder Eerdmans zal een voorstel doen voor de verdere vorm en invulling hiervan. De raad komt hier op een later moment nog verder over te spreken en besluiten.

Ook is met steun van NIDA het voorstel aangenomen om de leeftijdsgrens voor de wijk/gebiedsverkiezingen te verlagen naar 16 jaar!

Over het voorstel om te experimenteren met ‘gelote’ volksvertegenwoordigers op wijk/gebiedsniveau is NIDA minder enthousiast, maar ook dat is besloten.

Verder stemden de gemeenteraad, met steun van NIDA, in met verschillende voorstellen ter verruiming van de bevoegdheden, en ter verbetering en ondersteuning van het functioneren van de gebiedscommissieleden. Ook hiervoor geldt dat de wethouder hiervoor meer concrete voorstellen aan de raad zal voorleggen die op een later moment (naar verwachting nog voor de zomer 2017) door de raad worden besproken en besloten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief