NIDA Almere: Waarom hebben we nog geen antidiscriminatiebeleid?

Uit een onderzoek, gehouden door Motivaction in opdracht van de Nationale Vacaturebank en Intermediair, is gebleken dat ruim de helft van de Nederlanders gediscrimineerd wordt op de arbeidsmarkt. Fractie NIDA Almere deelt de conclusie dat discriminatie (op de arbeidsmarkt, woningmarkt, etc.) een hardnekkig probleem is en wil spoedig weten of het bestrijden en tegengaan van discriminatie in Almere al dan niet tot de prioriteiten van het college van burgemeester en wethouders behoort. De partij heeft daarom schriftelijke vragen ingediend.  

Een citaat uit het coalitieakkoord: “Wij gaan discriminatie tegen en bevorderen diversiteit. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen, of het nu gaat om onderwijs, religie, werk, wonen of vrijetijdsbesteding. Het gaat niet om achtergrond, maar om de toekomst.” NIDA-raadslid en fractievoorzitter, Hassan Buyatui: “Het tegengaan van discriminatie gaat eigenlijk gepaard met de bevordering van diversiteit en inclusiviteit. Het college zou de raad uiterlijk het eerste kwartaal 2020 consulteren over de Diversiteitsagenda. In de Diversiteitsagenda zouden speerpunten gedefinieerd worden voor de bestrijding van discriminatie in Almere. Dit proces heeft helaas vertraging opgelopen. Naar verwachting zal deze bespreking op zijn vroegst pas in september 2020 plaatsvinden. Dit terwijl onderzoeken keer op keer bevestigen wat wij eigenlijk al jarenlang weten, namelijk dat arbeidsdiscriminatie en discriminatie op de woningmarkt, etc een groot probleem is. We willen daarom weten welke activiteiten het college opgezet heeft om mogelijke discriminatie in Almere tegen te gaan. Wat gaan we hieraan doen?”

Een van de pijlers van het ‘Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie’ is het versterken van de lokale aanpak van discriminatie. Volgens dit Actieprogramma kan discriminatie het best worden bestreden daar waar het plaatsvindt: op lokaal niveau. De Rijksoverheid stimuleert daarom gemeenten om een lokaal antidiscriminatiebeleid op te stellen. Omdat gemeenten een centrale rol kunnen spelen in de aanpak van discriminatie, heeft het Rijk een ‘handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten’ ontwikkeld. Buyatui: “Niet alleen zijn gemeenten verplicht hun burgers toegang te bieden tot een lokale antidiscriminatievoorziening, ook kunnen zij op lokaal niveau zowel repressief als preventief beleid voeren om mensen tegen discriminatie te beschermen. Het college is bekend met de handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten, maar waarom is er nog geen Almeers antidiscriminatiebeleid? Ook is onduidelijk of het college al dan niet voornemens is een Almeerse anti-discriminatie aanpak te ontwikkelen. We achten het daarom noodzakelijk om meer duidelijkheid van het college te krijgen.” 

Buyatui maakt zich al heel lang hard voor dit onderwerp. Naar aanleiding van een eerder onderzoek in Utrecht over discriminatie op de woningmarkt heeft de voorloper van NIDA Almere, Fractie Buyatui, op 4 november 2019 ook schriftelijke vragen gesteld aan het college. Buyatui: “De reden waarom we ons zorgen maken om discriminatie is omdat we simpelweg vinden dat de Grondwet gehandhaafd dient te worden. Artikel 1 van onze Grondwet is namelijk glashelder over discriminatie: het is verboden.” 

Het college heeft 30 dagen de tijd om de vragen van NIDA Almere te beantwoorden.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief