College geeft uitleg over huidige status discussie Pampus

De raad van Almere heeft in het verleden middels een motie besloten de ontwikkeling van Pampus te laten afhangen van de discussie over de IJmeerverbinding. Op 18 februari 2020 melde EenVandaag dat de regeringspartijen CDA en D66 de woningbouw in Almere Pampus willen versnellen. Deze partijen benadrukten ook dat een IJmeerverbinding een onderdeel is van deze ontwikkeling, maar ze willen heel snel met bouwen beginnen. Dit gaf NIDA Almere aanleiding om een agendavoorstel in te dienen met als doel om informatie van het college van burgemeester en wethouders te krijgen over deze ontwikkeling.

De regeringspartijen CDA en D66 hopen dat er over vijf jaar in Almere Pampus gebouwd kan worden. Dit terwijl de raad op 20 september 2018 een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven voor de bouw van het windpark Almere Pampus. Fractie NIDA Almere wilde daarom van het college horen wat de huidige status is van de discussie over de ontwikkeling van Almere Pampus en diende afgelopen maart een raadsvoorstel in. Raadslid en fractievoorzitter NIDA Almere, Hassan Buyatui: “Wat de regeringspartijen CDA en D66 willen, is een nieuw gegeven voor de Almeerse raad. Willen bouwen binnen vijf jaar is leuk en aardig, maar de raad heeft zo’n twee jaar geleden toestemming gegeven  voor de bouw van het windpark Almere Pampus. Er is toen aangegeven dat voor een rendabele businesscase het nieuwe windpark minimaal 15 jaar moet blijven staan en dat we vanaf 2035 pas mogen beginnen met toekomstige woningbouw en eventueel de aanleg van een IJmeerlijn. Mocht op verzoek van de gemeente molens verwijderd worden binnen de exploitatieperiode van 15 jaar, dan zal de gemeente de inkomstenderving moeten vergoeden om te voorkomen dat de businesscase onderuit gaat. Dat is 1 miljoen euro per molen per jaar. Daarom wilden we tekst en uitleg van het college.”

Ook is de Woonvisie nog niet vastgesteld, waardoor nog niet geheel duidelijk is waar in Almere, anders dan in Pampus, nog woningen toegevoegd kunnen worden. Fractie NIDA Almere stelt daarom voor om het gesprek met het Rijk aan te gaan over een IJmeerlijn alvorens conclusies getrokken kunnen worden over al dan niet bouwen in Pampus. Buyatui: “In december 2019 melde het college dat als wij ervan uitgaan dat de IJmeerlijn gerealiseerd wordt, de woningbouwontwikkeling in Pampus vanaf circa 2030 kan starten. In de periode tot 2030 zijn -volgens het college- voldoende andere woningbouwlocaties beschikbaar om te kunnen voldoen aan de meest recente woningbehoefteprognose van circa 20.000 woningen in de periode 2020 tot 2030. Dit vraagt ook om duidelijkheid. Die duidelijkheid acht NIDA Almere van groot belang zodat de raad tot een deugdelijk standpunt kan komen.”

Reactie college

Het college is op dit moment in gesprek met het Rijk en de regio over een nieuw Handelingsperspectief voor de Oostflank van de Metropoolregio Amsterdam. Het gaat om een integrale opgave waarbij besluiten over regionale bereikbaarheid (waaronder de IJmeerverbinding), de ecologie van het IJmeer/Markermeer en de verdere ontwikkeling van Almere niet los van elkaar kunnen worden gezien. Het Handelingsperspectief is de actualisatie van de in 2013 gemaakte RRAAM afspraken, waarin onder andere is afgesproken dat in Almere 60.000 woningen extra gebouwd worden, gerekend vanaf 2010. RRAAM staat voor Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer.

Toezegging
Het college gaat na het zomerreces in gesprek met de raad en de stad over de toekomst van Almere, waaronder de mogelijkheden rondom Almere Pampus. De inzichten die deze gesprekken opleveren zal het college weer inbrengen in de gesprekken met de regionale partners en het Rijk. Op het moment dat dit leidt tot vervolgafspraken over de groei van Almere zal het college de raad daar in betrekken. Naar verwachting komen de eerste deelbesluiten in het vierde kwartaal van 2020 aan de orde. Buyatui: “goed dat het college toegezegd heeft de raad te zullen consulteren en vervolgens in positie te willen brengen om een eigen oordeel te kunnen vellen over de toekomst van Almere, inclusief de ontwikkeling van Almere Pampus. Dat is precies wat we wilden bereiken met onze agendering. De raad is de hoogste orgaan en mag nooit gepasseerd worden.”

Update
De Woonvisie ‘Thuis in Almere’ 2020-2030 is inmiddels naar de raad gestuurd. Wethouder Wonen schreef in zijn voorwoord het volgende over Pampus: “Een stadsdeel nemen we bewust niet expliciet op in deze woonvisie: Pampus. Almere Pampus is een gebied met enorme potentie, zowel voor Almere als voor de regio. Maar voordat we concrete plannen maken, hebben we eerst meer zekerheid nodig over de wegen en OV-verbindingen waarmee we Pampus beter kunnen ontsluiten. Als die zekerheid er komt, kunnen we de principes uit deze woonvisie moeiteloos toepassen om ook van het stadsdeel Pampus een groot succes te maken.”

De Woonvisie wordt op donderdag 25 juni 2020 in de raad besproken. Na vaststelling van de woonvisie gaat het college de ambities uitwerken in een stedelijk woningbouwprogramma.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief