Schriftelijke vragen: demonstratiebeleid Almere!

Het recht om te demonstreren is een grondrecht. Dat recht wordt beschermd door artikel 9 van de Grondwet en de Wet openbare manifestaties (Wom). NIDA Almere vindt dan ook dat demonstraties en betogingen waar mogelijk gefaciliteerd dienen te worden, ongeacht welke mening wordt geuit. Echter, acht NIDA Almere demonstreren in een woonwijk niet wenselijk. 

De karakteristieken van een woonwijk maken deze locatie namelijk minder geschikt voor demonstraties. Zo zal, naar de mening van NIDA Almere, er mogelijk eerder sprake zijn van een te nadelige invloed op het gewicht van het verkeersbelang. NIDA vindt ook dat het doelcriterium van het voorkomen van wanordelijkheden aanleiding geeft om terughoudend om te gaan met demonstraties in woonwijken. In woonwijken zal immers in de regel een groter risico bestaan op vermenging van groepen, waardoor het waarborgen van de veiligheid van wijkbewoners (waaronder kinderen/scholieren) en demonstranten in het geding komt.

Gelet op de vaak (zeer) korte voorbereidingstermijn ten aanzien van demonstraties is het van groot belang dat alle betrokkenen (organisatoren, burgers en autoriteiten) weten op welke wijze er in Almere met demonstraties wordt omgegaan. Een eigen demonstratiebeleid kent Almere (nog) niet. Het demonstratiebeleid in Almere beperkt zich tot artikel 2:3 in de APV Kennisgeving demonstratie/ betoging.

NIDA Almere wil daarom van het college weten onder welke voorwaarden demonstreren in een woonwijk wordt toegestaan. Er zijn immers gemeenten die demonstreren in woonwijken wel verbieden.

De schriftelijke vragen d.d. 12 mei 2020:

  1. Waarom heeft Almere (nog) geen eigen demonstratiebeleid?
  2. Klopt het dat Pegida al op 1 mei een aanvraag had ingediend voor een demonstratie bij de Moskee Abou Bakr Assadik te Staatsliedenwijk? Zo ja, waarom duurde het zolang totdat er een besluit genomen kon worden? Kunt u in uw antwoord de procedures die gevolgd zijn zo gedetailleerd mogelijk benoemen?
  3. Kent Almere locaties die in de ogen van het college absoluut niet geschikt zijn voor uitingen? Zo ja, kan het college een beknopte overzicht van deze locaties, inclusief de specifieke argumentatie per locatie, aan de raad voorliggen?
  4. Deelt het college de opvatting van NIDA Almere dat demonsteren bij een Moskee in een woonwijk onwenselijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren de zwaarwegende argumenten waardoor de aanvraag van Pegida d.d. 1 mei 2020 toch gehonoreerd werd?
  5. Er was ook een tegendemonstratie aangekondigd door Moslimorganisatie Oemmah Nederland. Kan het college goed uitleggen wanneer een tegendemonstratie wel of niet wordt toegestaan? Kunt u in uw antwoord de Wet openbare manifestaties (Wom) erbij betrekken? Zo nee, waarom niet?
  6. Hoe denkt het college over een niet aangekondigde (tegen)demonstratie/ betoging? Kunt u in uw antwoord de handelingskader noemen die hier van toepassing is? Zo nee, waarom niet?
  7. Pegida verklaarde tegen Omroep Flevoland steeds van plan te zijn binnenkort alsnog te gaan demonstreren bij de Abou Bakr Assadik Moskee. Deelt het college het oordeel van NIDA Almere dat zo’n aanvraag dient getoetst te worden op geschiktheid van de woonwijk, vooral omdat er een risico bestaat op vermenging van twee groepen, waardoor het waarborgen van de veiligheid van wijkbewoners (waaronder kinderen/scholieren) en demonstranten in het geding komt? Zo nee, waarom niet.
  8. NIDA Almere heeft via de media vernomen dat actiegroep Rechts in Verzet van plan is op vrijdag 15 mei a.s. ook te gaan demonstreren tegen de gebedsoproep bij de Abou Bakr Assadik Moskee te Staatsliedenwijk. Deelt het college de opvatting van NIDA Almere dat hier sprake is van provocatie, vooral omdat deze groep een versterkte gebedsoproep als ‘een middelvinger naar de buurtbewoners’ ziet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, Welke veiligheids- en beheersmaatregelen neemt het college om escalatie in Staatsliedenwijk te voorkomen?
  9. Deelt het college het oordeel van NIDA Almere dat een sfeer van provocatie en confrontatie dient betrokken te worden bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een vrees voor wanordelijkheden en of dit aanleiding zou moeten geven een beperking aan een demonstratie op te leggen? Zo nee, waarom niet?
  10. Deelt het college de zorg van NIDA Almere dat het toestaan van provocerende demonstraties bij een Moskee en in een woonwijk zal leiden tot verstoring van de openbare orde? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u goed uitleggen of het college al dan niet bereid is om provocerende demonstraties bij een Moskee en in een woonwijk te verbieden en de organisatie een alternatieve locatie aan te bieden buiten de woonwijk?

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief