Schriftelijke vragen: Wetsvoorstel Inburgering 2021

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering -na een vertraging van een half jaar- uiteindelijk ingevoerd. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van hun nieuwkomers. In het huidige stelsel liggen veel verantwoordelijkheden bij de inburgeraars zelf.

Op 31 januari jl. stuurden de vier grote gemeente (G4) de minister van SZW een brandbrief: nieuw inburgeringsstelsel geeft gemeenten te weinig regie. De G4 gemeenten geven in deze brief duidelijk aan dat er te weinig budget is om binnen een integrale aanpak regie te kunnen voeren en om maatwerk te leveren.

NIDA Almere stelde daarom schriftelijke vragen aan het college. We willen weten of onze gemeente al dan niet voldoende ruimte en financiële middelen ziet om de uitvoering van deze nieuwe inburgeringswet tot een succes te brengen in Almere. Wat NIDA betreft dient het college zolang dat kan hulp te (blijven) bieden aan hen die inburgeringscursussen nodig hebben, maar ook coaching op het terrein van participatie in de Almeerse samenleving.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in de brief van 16 september 2019 aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kritisch gereageerd op het Wetsvoorstel Inburgering 2021. Is de opvatting van de gemeente Almere over dit wetsvoorstel dezelfde als die van VNG? Zo néé, kunt u duidelijk maken waarom het niet zo is?
  2. Deelt het college de zorgen van de vier grote gemeenten (G4) als het gaat om de regierol gemeente Almere inzake uitvoering inburgeringswet per 2021? Zo néé, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om uw zorgen kenbaar te maken bij de desbetreffende minister?
  3. De minister van SZW stelde € 20 miljoen beschikbaar als steun voor gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe Inburgeringswet. Heeft Almere hier gebruik van gemaakt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom heeft u de raad (nog) niet geïnformeerd?
  4. In het huidige stelsel liggen veel verantwoordelijkheden bij de inburgeraars zelf. Deelt het college de opvatting van de fractie NIDA Almere dat de tijd dringt en dat er in de tussentijd tot aan 2021 maatregelen genomen moeten worden om de uitvoering van de nieuwe Inburgeringswet tot een succes te brengen in Almere? Zo néé, waarom niet? Zo ja, hoe en wanneer gaat u de raad hierover informeren?
  5. Deelt het college het oordeel van de vragensteller dat met de ervaringen die Almere opgedaan heeft met het programmaplan ‘van vluchteling naar Almeerder 2016-2019’ er een stevige basis ligt en dat de gemeente tot aan 2021 door moet pakken en verder moet gaan met de uitvoering van de motie (RG-169); inburgeren vanaf dag 1? Zo néé, waarom niet? Zo ja, wat is er nodig zodat deze inspanningen door de gemeente doorgezet kunnen worden?

Link naar de vragen? Klik hier >>

Meld je aan voor onze nieuwsbrief