De Rotterdamse verzetsheld met de steensoep – Verslag Begrotingsbehandeling 2015

Raad-beediging

Na meer dan 180 moties en amendementen te hebben besproken, sloot de Rotterdamse gemeenteraad op woensdagochtend 12 november 4:30 uur het tweede deel van de begrotingsbehandeling 2015. Hoewel NIDA op een aantal belangrijke thema’s zeker niet te spreken is over het collegebeleid, kijkt NIDA gezien de beperkte mogelijkheden terug op een geslaagde begrotingsbehandeling. Een uitgebreid verslag…

NIDA zou graag veel meer willen verbeteren aan het beleid van onze stad, maar het is de meerderheid die bepaalt in de raad. Het college van burgemeester en wethouders (college van B &W) hield onder leiding van de coalitiepartijen Leefbaar, D66 en CDA (samen een meerderheid van 23 zetels in de raad) de deuren gesloten voor het gros van de moties en amendementen. Desalniettemin is NIDA tevreden met de resultaten die NIDA-raadsleden Nourdin El Ouali en Aydin Peksert met onze twee zetels in samenwerking met vooral de oppositiepartijen hebben kunnen boeken.

60 moties, 33 aangenomen

Zo’n 60 moties en amendementen zijn door NIDA in samenwerking met andere partijen ingediend over o.a. diversiteit, armoedebestrijding, duurzaamheid, zorg, onderwijs, sport, cultuur, bewonersorganisaties, geloof en saamhorigheid. Uiteindelijk zijn daarvan 33 moties aangenomen. Een paar van deze moties, met name de moties waarin NIDA het initiatief heeft genomen, lichten we hier graag uit. Ook de moties waar NIDA haar best voor heeft gedaan, maar die het uiteindelijk (net) niet hebben gehaald, zijn hierbij het benoemen waard.

Rotterdamse verzetsheld, steensoep en ‘fittie met Leefbaar’

Het verhaal van de Rotterdamse verzetsheld die met zijn steensoep mensen in tijden van crisis wist te inspireren tot collectieve actie, lag ten grondslag aan de bijdrage van NIDA voor de begrotingsbehandeling. Op basis van dit verhaal spoorde NIDA het college aan om te investeren in een gemeenschappelijk fundament van compassie, begrip en vertrouwen, op te treden tegen ieder die aan deze basis toornt, Rotterdammers perspectief te beiden, met name de jeugd, voort te borduren op bestaande structuren, en het hoger doel (het geluk /welzijn van de Rotterdammer) goed voor ogen te houden. Iedere keer als NIDA ter inspiratie refereert aan de Rotterdamse geschiedenis en identiteit, met name de periode van wederopbouw, springt Leefbaar Rotterdam op. Dit gebeurde eerder bij de kaderbriefbespreking en ook bij de begrotingsbehandeling was het weer raak. Lees er hier meer over.

Fundament: Rotterdam Stad van Compassie!

Een ruime meerderheid stemde in met het voorstel van NIDA om te investeren in een fundament van compassie, begrip, wederzijds vertrouwen en saamhorigheid. Dit door als stad het handvest voor compassie te tekenen! Het handvest, dat wereldwijd al door 68 steden (van Los Angeles tot Jakarta) is ondertekend, is een initiatief van theologe Karen Armstrong en is gebaseerd op de universele gouden regel: behandel de ander, zoals je zelf behandeld wilt worden. Steden die het handvest ondertekenen spreken onder meer uit compassie tot de kern van het handelen te maken, legitimiteit te ontnemen voor het aanzetten tot geweld, haat en minachting, en positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren. Dit was tevens één van de 25 ideeën voor Rotterdam die NIDA presenteerde in haar politiek pamflet. “Rotterdam als Stad van Compassie is niet alleen een mooi en belangrijk signaal, het is een commitment! Het is nu aan het college om hier concrete invulling aan te geven. We zijn benieuwd naar de vertaling hiervan in bijvoorbeeld de a.s. integratienota van wethouder Sneijder. NIDA denk hier graag in mee,” aldus Aydin. Lees er hier meer over.

Aanpak Moslimhaat

Voorlopig onderzoek van de Universiteit van Amsterdam wijst op schrikbarende cijfers over gewelddadige acties jegens (2/3 van de) moskeeën voortkomend uit moslimhaat. Cijfers over de omgeving Rijnmond zijn nog onduidelijk. Discriminatiebureau RADAR heeft uitgesproken meer behoefte te hebben aan additioneel beleid en betrokkenheid van belangenorganisaties die zich inzetten voor het inzichtelijk maken en aanpakken van moslimhaat, zoals dat ook gebeurd met antisemitisme en homofobie. SPIOR wil momenteel i.s.m. onder meer RADAR een pilot starten om moslimhaat adequaat te monitoren. Deze pilot behoeft enige cofinanciering van de gemeente. De gemeente wees het verzoek eerder af. Op verzoek van NIDA heeft de burgemeester toegezegd alsnog met SPIOR, RADAR en politie af te spreken om bereidwillig de behoefte en mogelijkheden voor deze aanpak van moslimhaat na te gaan. Lees hier het artikel terug op nu.nl over deze toezegging van de burgemeester.

Voortborduren op bestaande (islamitische) structuren

Door de reorganisaties (drie decentralisaties in de zorg) is Rotterdam steeds meer afhankelijk van vrijwillige hulpverleningsstructuren en netwerken in de stad. In Rotterdam moeten we daarom goed voortborduren op bestaande structuren en netwerken van vrijwilligers. Veel van deze vrijwilligersstructuren zijn georganiseerd op levensbeschouwelijke grondslag. Uit een grondige studie van de begroting en de praktijk blijkt dat de gemeente goede ondersteuning biedt aan deze organisaties op humanistische, christelijke en joodse grondslag. Maar de ondersteuning aan soortgelijke organisaties op islamitische grondslag ontbreekt nog. Met succes is de motie van NIDA aangenomen om in gesprek met relevante organisaties in de stad (SPIOR, Vrijwilligerscentrale, Smw. Christelijke hulpverleningsorganisaties) de behoeftes en mogelijkheden voor de nodige ondersteuning aan ook deze organisaties te bespreken.

Perspectief: Stagebank tegen stagetekort

Perspectief bieden aan met name de jeugd, is onwijs belangrijk voor de toekomst van Rotterdam. Het college komt op eerder verzoek begin volgend jaar met een aanpak van jeugdwerkloosheid. Het ontbreekt bij de wethouder echter aan een concrete aanpak van het tekort aan stageplekken. NIDA stelde bij de begrotingsbehandeling daarom voor om een Rotterdamse stagebank op te richten, in samenwerking met relevante (lokale) ondernemers en partners in de stad. Vraag en aanbod van ondernemers, leer-werkbedrijven, onderwijs en stagiaires komen hier samen en kunnen elkaar op deze manier sneller en beter vinden. Daarbij worden (lokale) ondernemers gestimuleerd zichzelf te certificeren als leer-werkbedrijf en in te spelen om het aanbod van stagiaires. Ondanks steun van vrijwel de volledige oppositie, kon ons voorstel helaas niet rekenen op steun van de coalitiepartijen. NIDA onderzoekt nu de mogelijkheden om het zelf te doen.

Hoger doel: Bruto Rotterdams Geluk

NIDA wil het geluk, het welzijn van de Rotterdam, hoger op de politieke agenda zetten. “We hebben het vooral over de middelen, maar uiteindelijk draait het allemaal om het geluk van de Rotterdammer. Gek genoeg heeft de politiek het er zelden over en weten we er vrijwel niks van”, aldus Nourdin El Ouali. Daarom pleitte NIDA bij de begrotingsbehandeling om het geluk van de Rotterdammer structureel mee te nemen in De Staat van Rotterdam: de beleidsmonitor van de stad. Met succes! De burgemeester heeft toegezegd dit te bespreken met de organisatie achter de beleidsmonitor.

Één miljoen voor armoedebeleid

Vooral de miljoenenbezuinigingen op het armoedebeleid lezen als een sollicitatiebrief voor de ‘aso-woningen’ die de coalitie wil introduceren. De bezuinigingen baren veel Rotterdammers en zo ook NIDA zorgen. Het asociale beleid lijkt soms meer op bestrijden van armen, dan op armoedebestrijding. De coalitiepartijen geven maar weinig ruimte voor aanpassing van het armoedebeleid. Ondanks de weerzin vanuit de oppositie, wordt een waardevol project als jeugdvakantieland voor 75% wegbezuinigd. Onder druk van de oppositie is het nog wel gelukt om de circa negenduizend ouderen met een AOW-inkomen geen afvalstoffenheffing te laten betalen. De senioren worden gecompenseerd voor de 105 euro, die zij aanvankelijk zouden moeten betalen. De gemeente heeft daartoe een bedrag van 1 miljoen euro vrijgemaakt.

Op naar 2015, bismillah!

Met positieve energie gaat NIDA door! Samen, stap voor stap, omdat we geloven in Rotterdam.

Bekijk hier de raadsvergadering van 6 november (dag 1) terug. De raadsvergadering van 11 november (dag 2) is hier terug te bekijken.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief